Všeobecné Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), sa aplikujú na všetky zmluvy o dielo a vzťahy z nich vyplývajúce a právne vzťahy súvisiace so službami poskytovanými spoločnosťou Automobile Services, s.r.o., IČO 53699181, so sídlom Bernolákova 29, 941 01 Bánov, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu  Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54084/N ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“, „autoservis“, alebo „zhotoviteľ“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“, „zákazník“, alebo „objednávateľ“), za účelom zhotovenia diela – vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel a/alebo poskytnutie inej súvisiacej služby na požiadanie objednávateľa a/alebo zákazníka (ďalej len „dielo“ alebo „služba“) bez zásahu do motorickej časti vozidla. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke https://www.servisautoskiel.sk v sekcii „Kontakt“.

b) Tieto VOP sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú medzi autoservisom a zákazníkom ako objednávateľom v akejkoľvek forme (zhotoviteľom potvrdená objednávka objednávateľa, individuálna zmluva o dielo, rámcová zmluva o dielo, iná servisná zmluva, objednávka na zmluvu o dielo uzavretá telefonicky, elektronickou formou, e-mailom, písomne), na základe čoho sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre zákazníka údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla alebo poskytnutie služby (ďalej len „zmluva“).

c) Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú zo zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú zmluvou alebo VOP osobitne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvný vzťah založený zmluvou je na základe dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym vzťahom. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov, na právny vzťah zhotoviteľa a zákazníka sa prednostne použijú ust. § 52 až § 54 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravujúce spotrebiteľské zmluvy a ust. § 631 a nasl. a § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce spotrebiteľské zmluvy o dielo. Ak je zákazník spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti zhotoviteľa za vady vykonanej údržby, opravy alebo úpravy motorového vozidla sa vždy spravujú výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

d) Objednávateľ v prípade záujmu o vykonanie diela alebo poskytnutia služby zhotoviteľom, záväzne zadáva objednávku diela alebo objednávku služby (ďalej len „objednávka“) telefonicky, alebo elektronickou formou prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho. Objednávky podané akoukoľvek formou sú záväzné. Objednávka obsahuje špecifikáciu motorového vozidla, ktorého opravu, úpravu alebo tomu obdobný úkon objednávateľ objednáva, spolu s popisom diela alebo služby, ktorých vykonanie objednávateľ požaduje.

e) Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Predmetné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu, alebo telefonicky, ako zmluvy na diaľku a na všetky vzťahy z nich vyplývajúce. Objednávka musí byť podaná objednávateľom (osobou oprávnenou konať za objednávateľa) osobne, príp. splnomocnencom objednávateľa. Za splnomocnenca objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo alebo služba vykonať a zároveň dokáže motorové vozidlo zhotoviteľovi sprístupniť.

f) Predávajúcim sa pre tieto účely rozumie právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o dielo, koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

g) Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne https://www.servisautoskiel.sk a prípadných subdoménach.

2) Predmet zmluvy

a) Na webstránke https://www.servisautoskiel.sk, alebo telefonicky +421951123692, ponúkame možnosť objednania tovaru a služieb spojených so servisom autoskiel – nonstop. Objednávať môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, alebo osobne. Predmetom zmluvy je iba tovar a služby uvedené v objednávke.

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. V súlade so zákonom sa dielom rozumie vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel, bez zásahu do motorickej časti vozidla, špecifikované v objednávke objednávateľa. Pre účely VOP a zmluvy sa objednávkou rozumie každá forma objednávky, elektronická, telefonická, písomná, osobne podaná objednávka.

c) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom zmluvy, kedy samotná zmluva vzniká e-mailovým, alebo telefonickým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

d) V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má Predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže Predávajúci aj v prípade, ak výrobca prestane dodávať objednaný tovar/náhradné diely, alebo uvedie na trh novú verziu objednaného tovaru, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu tovaru.

3) Služby Mobilného Servisu Autoskiel

a) Službou Mobilného Servisu Autoskiel sa rozumie služba opravy autoskiel, leštenia autoskiel, alebo výmeny autoskiel pojazdnou servisnou dielňou, poskytované spoločnosťou Automobile Services, s.r.o. a jej splnomocnenými zástupcami – Zhotoviteľom

b) Službou opravy autoskla / opravy čelného skla sa rozumie vyplnenie vzniknutej štrbiny / praskliny vo vonkajšej vrstve autoskla správnym technologickým postupom a dosiahnutie jej vytvrdnutia do požadovanej podoby za účelom obnovenia pôvodnej pevnosti skla. Obnovenie pôvodnej transparentnosti skla na mieste poškodenia, nie je garantované a je len sprievodným znakom obnovenia pevnosti skla do takej miery, akú okolitý materiál, znečistenie a opotrebenie materiálu umožňuje. Zhotoviteľ neručí za úplné obnovenie pôvodnej transparentnosti miesta poškodenia.

c) Službou leštenia autoskla sa rozumie odstránenie jemných rýh a škrabancov z autoskiel leštením za dodržania správnych technologických postupov leštenia autoskiel a za použitia požadovaných leštiacich materiálov. Nevyhnutnou súčasťou a princípom služby leštenia autoskiel je odstraňovanie malej vrstvy samotného lešteného autoskla a tým vyhladzovanie škrabancov a rýh. Zákazník objednaním tejto služby je oboznámený s týmto princípom a súhlasí s vykonaním tejto služby do požadovaného efektu. Zhotoviteľ proces leštenia ukončí v takom štádiu a čase, ktorý uzná za vhodný, pre dodržanie samotnej integrity autoskla.

d) Službou výmeny autoskla sa rozumie odstránenie starého autoskla, alebo jeho zvyškov z karosérie vozidla, správna príprava karosérie vozidla a nalepenie nového autoskla na karosériu vozidla správnym technologickým postupom, pojazdným servisom autoskiel na adrese a mieste, kde sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodnú, v čase, v ktorom sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodnú.

e) Služby uvedené v týchto VOP v sebe zahŕňajú tovar, náhradné diely a montážny materiál, ako i spotrebný materiál, ktoré sú súčasťou objednávky a s ich celkovou hodnotou je klient vždy oboznámený pred samotnou objednávkou. Objednaním ktorejkoľvek služby klient súhlasí s celkovou sumou zmluvného diela, vrátane ceny montáže, ceny tovaru, ceny náhradných dielov, ceny spotrebného materiálu, ako aj ceny doplnkového tovaru, spojených s riadnym dodaním zmluvného diela.

4. Cena, platobné podmienky a platba

a) Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru, služieb a materiálu v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené konečné, vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

b) Celková stanovená a odsúhlasená cena za zmluvné dielo je pevná. Zmena celkovej ceny z neopodstatneného dôvodu nie je možná.

Opodstatnené dôvody pre prípadnú zmenu celkovej ceny diela sú:

Drobné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu zhotoveného diela

Odsúhlasená zámena náhradných dielov v prípade ich nedostupnosti.

Zistenie potreby zmeny rozsahu prác pre úspešné vykonanie / dokončenie diela (skryté závady karosérie, oneskorené sprístupnenie vozidla, Akákoľvek takáto zmena musí byť odsúhlasená medzi oboma zmluvnými stranami.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo na vyžiadanie zálohovej úhrady vopred od kupujúceho v prípade, že jeho objednávka prekročí sumu 399,99 € s DPH, alebo v prípade keď to predávajúci uzná za vhodné. Ak kupujúci odmietne uhradiť zálohovú platbu, pokiaľ ho na to predávajúci vyzve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite bez udania dôvodu.

Pred dokončením elektronickej objednávky volí objednávateľ spôsob úhrady:

 • Bankovým prevodom
 • Úhrada platobnou kartou online
 • Úhrada platobnou kartou osobne pri doručení/dodaní
 • Osobne v hotovosti pri doručení/dodaní

Pri spôsobe platby prevodom na náš bankový účet prosím zadajte ako variabilný symbol číslo objednávky ktoré Vám bude zaslané na uvedený e-mail v objednávke. Tovar Vám bude odoslaný až po prijatí platby na náš bankový účet.

Bankové spojenie: SK66 0900 0000 000 0051 8369 7439 – Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Názov účtu: Automobile Services, s.r.o.

Daňový doklad vo forme pokladničného bločku je dodávaný formou pokladničného bločku na mieste po dodaní, alebo odoslaním pokladničného bločku na zákazníkovu e-mailovú adresu.

d) Objednávateľ uhrádza celkovú sumu za tovar a služby spôsobom platby, ktorý si zvolil pri uzatváraní objednávky.

Pokiaľ si objednávateľ zvolil úhradu platobnou kartou na mieste pri dodaní, alebo v hotovosti pri dodaní, tieto spôsoby sú zameniteľné v prípade nutnosti.

Zámena spôsobu platby na mieste pri dodaní neoprávňujú objednávateľa na oneskorenú platbu. Platbu je nutné vykonať okamžite.

V prípade že objednávateľ po zvolení platby na mieste, túto platbu nevykoná okamžite, najneskôr do doby dokončenia zmluvného diela, má zhotoviteľ právo vziať si akékoľvek zhotoviteľom dodané náhradné diely naspäť, bez ohľadu na ich stav montáže a má právo nárokovať si náhradu škody za výdavky spojené s cestou, montážou a stratou spotrebného materiálu.

Pokiaľ si objednávateľ zvolil spôsob úhrady bankovým prevodom, alebo platbu kartou online, objednávka bude odoslaná až po prijatí úhrady na bankovom účte zhotoviteľa.

e)Na tento zásielkový predaj a služby pojazdného servisu, realizované medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecné nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

f) Náhradné diely, spotrebný materiál a doplnky k náhradným dielom, požité za účelom zhotovenia diela, sú majetkom Zhotoviteľa až do doby celkovej a riadnej úhrady predmetných služieb a tovaru objednávateľom. Vlastnícke právo na ktorúkoľvek súčasť objednávky prechádza na objednávateľa až po celkovej úhrade objednávky.

g) Nákupné podmienky objednávateľa sa nevzťahujú na tieto VOP. Odsúhlasením objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP. Objednávateľ je povinný v prípade súhlasu s VOP Automobile Services, s.r.o. sa nimi riadiť bez ohľadu na nákupné podmienky objednávateľa aj v prípade, že im priamo neodporujú.

h) Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu a včasnú úhradu tovaru a služieb bez ohľadu na to, či je konečným užívateľom zhotoveného diela, alebo nie.

i) Zhotoviteľ je platcom DPH a k celkovej cene objednávky účtuje sadzbu DPH.

j)Objednávku môže objednávateľ zrušiť do 24 hodín a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého objednávateľ platbu uhrádzal. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 951 123 692. Ak Objednávateľ nepotvrdí svoju objednávku telefonicky, alebo emailom po tom, čo ho Predajca kontaktuje, objednávka sa považuje za zrušenú.

k) V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť bankovým prevodom, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na účet, z ktorého úhrada prišla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

l) V prípade zrušenia objednávky a ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť platobnou kartou online, alebo platobnou kartou na mieste dodania cez platobný terminál, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní kupujúcemu na účet, z ktorého úhrada prišla. V tomto prípade nie je možné vrátiť úhradu na iný účet.

m) V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

5) Spôsob a miesto vykonávania diela

a) Miestom zhotovenia diela je adresa, vopred dohodnutá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, podľa zadanej objednávky.

b) Objednávateľ je povinný svoje vozidlo v dohodnutý dátum a čas Zhotoviteľovi sprístupniť. Pokiaľ vozidlo nebude možné sprístupniť z neočakávaných príčin, objednávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi čo najskôr po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zabezpečiť sprístupnenie vozidla a to konkrétne: voľné miesto pre pohyb okolo vozidla, voľné miesto vo vozidle v oblasti predmetného autoskla.

d) Objednávateľ je povinný odovzdať motorové vozidlo zhotoviteľovi čisté, najmä zbavené akýchkoľvek hrubých nečistôt, v interiéry i exteriéry vozidla.

e) Objednávateľ odovzdáva Zhotoviteľovi kľúče od vozidla na dobu vykonania servisného úkonu, pokiaľ to Zhotoviteľ bude vyžadovať.

f) Objednávateľ musí byť prítomný osobne, alebo musí určiť splnomocnenca, ktorý bude prítomný na úkony sprístupnenia vozidla a prebratia vozidla po dokončení servisných úkonov.

g) Objednávateľ nemusí byť prítomný počas servisných úkonov, pokiaľ si to neželá. Pokiaľ si to želá, prítomný môže byť. Ak je objednávateľ prítomný, nesmie brániť riadnemu výkonu servisných prác a musí dodržať dostatočný a bezpečný odstup od servisných technikov, ako i vozidla. 

h) Po dodaní zmluvného diela je objednávateľ povinný skontrolovať stav dodaného diela a celkové dodané dielo prebrať ihneď osobne, alebo svojím splnomocnencom. V prípade, že tovar bude poškodený, alebo viditeľne nesprávne namontovaný, oznámi túto skutočnosť Predávajúcemu / Zhotoviteľovi pre ďalšie riešenie.

i) Zhotoviteľ je povinný vykonať akékoľvek servisné práce dohodnuté v objednávke podľa na to určených technologických postupov použitím na to určených technológií.

j) Zhotoviteľ je povinný zhotovenie diela v dohodnutý dátum a čas vykonať, s prihliadnutím povahu diela je možné predĺženie, alebo skrátenie doby servisných úkonov.

k) Zhotoviteľ je oprávnený v prípade neočakávaných prekážok dohodnutý čas vykonania diela presunúť na iný, najbližšie vyhovujúci termín po dohode s objednávateľom. V prípade že takáto udalosť nastane, objednávateľ nie je oprávnený na náhradu prípadnej škody, ktorá mu vznikne omeškaním dodania diela zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť objednávateľa o oneskorení čo najskôr po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.

6) Dodacia lehota

a) Dodacia doba úzko súvisí s miestom doručenia. Servisné úkony Zhotoviteľ vykonáva do 24 hodín ak sú náhradné diely vyžadované k riadnemu zhotoveniu diela skladom a do 7 pracovných dní ak sú na sklade dodávateľa od dátumu objednania. V prípade že sa náhradné diely na sklade nenachádzajú, je touto skutočnosťou kupujúci oboznámený a dodanie diela sa môže predĺžiť podľa dostupnosti dielov až na 14 dní.

7) Ochrana osobných údajov

a) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je na účely riadneho vybavenia objednávky a zhotovenia diela v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu e-mailovú adresu, adresu realizácie diela a identifikačné údaje vozidla (ŠPZ, VIN číslo karosérie), ktorého sa predmetná objednávka týka.

b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu, adresu realizácie diela a identifikačné údaje vozidla (ŠPZ, VIN číslo karosérie), ktorého sa predmetná objednávka týka.

c) Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto

d) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

e) V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

f) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

g) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

h) Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

i) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 • 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 • 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy respektíve zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 • 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 • 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 • 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

j) Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

k) Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 • a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 • b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 • c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 • d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 • e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 • h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 • i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

l) Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu k) písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu k), žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

m) Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

n) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

o) Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode k) v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

p) Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

q) Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované ďalším tretím stranám.

8) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný vozidlo a dodané / namontované autosklo po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť montážnemu technikovi a následne našej firme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Na služby sa vzťahuje doživotná záruka, limitovaná životnosťou vozidla. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a služieb kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté počas prevádzky motorových vozidiel z dôvodu nárazu akéhokoľvek predmetu do autoskla z vnútornej, či vonkajšej strany autoskla. Pod výrobnými vadami sa rozumejú vady vzniknuté počas, alebo po výrobe, počas manipulácie s tovarom a pred odovzdaním tovaru a služieb montáže.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní (strata pružnosti skla a opotrebenie vplyvom UV žiarenia, škrabance a ťukance od kamienkov)
 • b) vady zapríčinené nesprávnym použitím dielu (opieranie sa o autosklo, údery do autoskla)
 • c) vady zapríčinené montážou inej právnickej osoby, alebo zamestnanca inej spoločnosti, než Automobile Services, s.r.o. . Nezodpovedáme v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu za také diely, ktorých montáž nebola realizovaná našou spoločnosťou.
 • d) vady zapríčinené externými vplyvmi: páčením, úderom, nárazom predmetov a podobné.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (kontakt@servisautoskiel.sk), či písomne.
 2. Vyšleme montážneho technika na prehliadku vady.
 3. Pokiaľ je reklamácia podľa nášho technika opodstatnená, reklamáciu akceptujeme a dohodneme termín nápravy.
 4. Pokiaľ reklamácia podľa nášho technika nie je opodstatnená, reklamáciu neakceptujeme.

Predávajúci vyšle montážneho technika na prehliadku reklamovaného autoskla do 7 pracovných dní. Predávajú oboznámi kupujúceho o prijatí, či odmietnutí reklamácie do 24 hodín po prehliadke vozidla. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@servisautoskiel.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Automobile Services, s.r.o., Bernolákova 29, 94101 Bánov je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9) Vady diela a nároky z vád diela

a) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky objednávateľa, inak v rozsahu a kvalite obvyklej.
b) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, alebo ak objednávateľ dielo neprevezme včas, v čase, kedy mal objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
c) Zhotoviteľ zároveň poskytuje záruku za kvalitu diela, ktorou preberá na seba zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvykle vlastnosti.
d) Záručná doba je 20 rokov na servisné práce a v rozsahu poskytnutom výrobcom na náhradné diely, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.
e) Vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania, musí objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 5 dní odo dňa odovzdania diela. Vady kvality diela, na ktoré zhotoviteľ poskytol záruku za kvalitu, je objednávateľ povinný písomne reklamovať do 5 dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
– dátum objednávky,
– špecifikáciu vykonaného diela,
– dátum vykonania diela,
– opis vady diela a ako sa prejavuje,
– voľbu nároku.
V opačnom prípade sa na reklamáciu neprihliada.
f) Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. § 436 až § 441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne týmito VOP.
g) Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku používania náhradných dielov (súčiastok) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu alebo v dôsledku nesprávneho alebo neodborného používania objednávateľom.
h) Objednávateľ má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov :
– odstránenie vady opravou diela, ak vadu diela možno odstrániť opravou a dielo je opraviteľné,
– výmena zhotoviteľom dodaného a namontovaného náhradného diela, ak vadu diela nemožno odstrániť opravou.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

a) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
b) Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
c) Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa dokáže, že:
– nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
– prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
– prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
d) Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
e) Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
f) Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo strán.
g) O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo.

Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa.
b) Skutočnosti neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami jednotlivých právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
c) Objednávateľ alebo zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len z dôvodov uvedených v zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Až do vykonania Servisných služieb môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na (už) vykonané Servisné služby alebo objednané náhradné diely. Ustanovenia zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania motorového vozidla objednávateľovi, sa použijú primerane.
d) Každé oznámenie objednávateľa alebo zhotoviteľa musí byť druhej strane oznámené písomne, ak tieto VOP neurčujú inak. Za písomnú formu sa považuje tiež emailová alebo sms alebo jej obdobná komunikácia. Ustanovenia zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania motorového vozidla objednávateľovi sa použijú primerane, pričom odstúpenie od zmluvy sa týchto ustanovení nedotýka a tieto platia a trvajú aj po zániku zmluvy.
e) Tieto VOP, v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník”), sú prílohou zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
f) Pre objednávateľa sú VOP záväzné dňom ich akceptácie v objednávke objednávateľa, čo objednávateľ potvrdí elektronicky odoslaním objednávky, alebo telefonicky.
g) Tieto VOP môžu byť zhotoviteľom menené len písomnou formou.
h) Pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodujúce znenie VOP platné v čase zaslania objednávky diela objednávateľom.
i) Písomnosti sa doručujú pre objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke objednávateľa a pre zhotoviteľa na adresu uvedenú vo vyhlásení o prijatí objednávky alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
j) V prípade, ak je niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy, alebo týchto VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením
k) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s týmito VOP, a následne na základe týchto VOP, objednávky uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú autoservis a zákazník snažiť prioritne riešiť individuálnou dohodu. V prípade, ak k individuálnej dohode nedôjde, spor bude prejednaný všeobecným súdom SR.
l) Automobile Services, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.servisautoskiel.sk.
m) Zákazník vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom zmluvy.

V Bratislave, dňa 17.04.2021